جودوکاران سربندری سال 1366
اسامی به ترتیب از راست :
اربابی ،تقلبی ،استاد ثامریری ،استاد رضوی